BAN GIÁM HIỆU

Tháng Mười Một 3, 2016 9:07 sáng

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIAO THỦY               DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU

      TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HÀ                              NĂM HỌC 2017-2018

 

STT Họ tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Trình độ Chức vụ Ghi chú
LLCT CM NV
1 Phan Thị Huế 30.7.1971 X TC ĐH Hiệu trưởng
2 Nguyễn Văn Hương 10.7.1972 TC ĐH Phó hiệu trưởng
3 Hoàng Thị Mai Len 01.9.1974 X ĐH Phó hiệu trưởng

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIAO THỦY               DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU

      TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HÀ                               NĂM HỌC 2016-2017

*****

STT Họ tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Trình độ chuyên môn Chuyên ngành đào tạo Chức vụ hiện tại Ghi chú
1 Phan Thị Huế 30.7.1971 X ĐHSP GDTH Hiệu trưởng
2 Nguyễn Văn Hương 10.7.1972 CĐSP GDTH Phó Hiệu trưởng
3 Hoàng Thị Mai Len 01.9.1974 X ĐHSP GDTH Phó Hiệu trưởng