CHI BỘ

Tháng Mười Một 2, 2016 10:45 sáng

ĐẢNG BỘ XÃ GIAO HÀ               DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2017 – 2018

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC 

 

 

STT Họ tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Trình độ chuyên môn Ngành, chuyên ngành đào tạo Chức vụ hiện tại Ghi chú
1 Nguyễn Văn Hương 10.7.1972 ĐHSP GDTH Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ
2 Phan Thị Huế 30.7.1971 X ĐHSP GDTH Phó bí thư chi bộ
3 Phùng Quý Quân 10.02.1960 THSP 12+2 GDTH Ủy viên BCH chi bộ
4 Hoàng Thị Mai Len 01.9.1974 X ĐHSP GDTH Đảng viên
5 Nguyễn Thị Hà 20.10.1962 X THSP 12+2 GDTH Đảng viên Chuyển chi bộ 12 từ 1.11.2017
6 Nguyễn Thị Ngọc 25.4.1963 X THSP 12+2 GDTH Đảng viên
7 Nguyễn Thị Tươi 11.9.1963 X CĐSP GDTH Đảng viên
8 Doãn Thị Hồng 12.7.1965 X THSP 12+2 GDTH Đảng viên
9 Trần Thị Phương Lan 05.08.1968 X CĐSP GDTH Đảng viên
10 Nguyễn Thị Sợi 26.5.1969 X CĐSP GDTH Đảng viên
11 Trần Thị Hạnh 20.12.1969 X CĐSP GDTH Đảng viên
12 Bùi Thị Hợi 20.02.1971 X CĐSP GDTH Đảng viên
13 Doãn Thị Quất 26.3.1971 X CĐSP GDTH Đảng viên
14 Phùng Thị Hồng 04.7.1971 X CĐSP GDTH Đảng viên
15 Trần Thị Hoa 12.7.1972 X CĐSP GDTH Đảng viên
16 Phan Thị Hiền 30.8.1973 X CĐSP GDTH Đảng viên
17 Trần Thị  Kim Xuyến 19.9.1973 X CĐSP GDTH Đảng viên
18 Đặng Thị Phi Nga 25.11.1973 X CĐSP GDTH Đảng viên
19 Phùng Thị Hà 28.01.1975 X THSP 12+2 GDTH Đảng viên
20 Đỗ Thị Thủy 27.11.1975 X CĐSP GDTH Đảng viên
21 Phùng Thị Bình 03.01.1977 X CĐSP GDTH Đảng viên
22 Trịnh Thị Nụ 21.8.1977 X CĐSP GDTH Đảng viên
23 Trần Thị Phương 19.02.1979 X THSP SP Âm nhạc Đảng viên
24 Vũ Trang Nhung 22.01.1987 X ĐHSP SP Âm nhạc Đảng viên

 

ĐẢNG BỘ XÃ GIAO HÀ               DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC 

*****

STT Họ tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Trình độ chuyên môn Ngành, chuyên ngành đào tạo Chức vụ hiện tại Ghi chú
1 Nguyễn Văn Hương 10.7.1972 ĐHSP GDTH Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ
2 Phan Thị Huế 30.7.1971 X ĐHSP GDTH Phó bí thư chi bộ
3 Phùng Quý Quân 10.02.1960 THSP 12+2 GDTH Ủy viên BCH chi bộ
4 Hoàng Thị Mai Len 01.9.1974 X ĐHSP GDTH Đảng viên
5 Nguyễn Thị Hà 20.10.1962 X THSP 12+2 GDTH Đảng viên
6 Nguyễn Thị Ngọc 25.4.1963 X THSP 12+2 GDTH Đảng viên
7 Nguyễn Thị Tươi 11.9.1963 X CĐSP GDTH Đảng viên
8 Doãn Thị Hồng 12.7.1965 X THSP 12+2 GDTH Đảng viên
9 Nguyễn Thị Sợi 26.5.1969 X CĐSP GDTH Đảng viên
10 Trần Thị Hạnh 20.12.1969 X CĐSP GDTH Đảng viên
11 Bùi Thị Hợi 20.02.1971 X CĐSP GDTH Đảng viên
12 Doãn Thị Quất 26.3.1971 X CĐSP GDTH Đảng viên
13 Phùng Thị Hồng 04.7.1971 X CĐSP GDTH Đảng viên
14 Trần Thị Hoa 12.7.1972 X CĐSP GDTH Đảng viên
15 Phan Thị Hiền 30.8.1973 X CĐSP GDTH Đảng viên
16 Trần Thị  Kim Xuyến 19.9.1973 X CĐSP GDTH Đảng viên
17 Đặng Thị Phi Nga 25.11.1973 X CĐSP GDTH Đảng viên
18 Phùng Thị Hà 28.01.1975 X THSP 12+2 GDTH Đảng viên
19 Đỗ Thị Thủy 27.11.1975 X CĐSP GDTH Đảng viên
20 Phùng Thị Bình 03.01.1977 X CĐSP GDTH Đảng viên
21 Trịnh Thị Nụ 21.8.1977 X CĐSP GDTH Đảng viên
22 Trần Thị Phương 19.02.1979 X THSP SP Âm nhạc Đảng viên
23 Vũ Trang Nhung 22.01.1987 X ĐHSP SP Âm nhạc Đảng viên
24 Trần Thị Phương Lan 05.08.1968 X CĐSP GDTH Đảng viên Chuyển đến 15/11/2016 từ Giao Lạc

 

ĐẢNG BỘ XÃ GIAO HÀ               DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC 

*****

 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Trình độ chuyên môn Ngành, chuyên ngành đào tạo Chức vụ hiện tại Ghi chú
1 Nguyễn Văn Hương 10.7.1972 CĐSP GDTH Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ
2 Phan Thị Huế 30.7.1971 X ĐHSP GDTH Phó bí thư chi bộ
3 Phùng Quý Quân 10.02.1960 THSP 12+2 GDTH Ủy viên BCH chi bộ
4 Hoàng Thị Mai Len 01.9.1974 X ĐHSP GDTH Đảng viên
5 Nguyễn Thị Hà 20.10.1962 X THSP 12+2 GDTH Đảng viên
6 Nguyễn Thị Ngọc 25.4.1963 X THSP 12+2 GDTH Đảng viên
7 Nguyễn Thị Tươi 11.9.1963 X CĐSP GDTH Đảng viên
8 Doãn Thị Hồng 12.7.1965 X THSP 12+2 GDTH Đảng viên
9 Nguyễn Thị Sợi 26.5.1969 X CĐSP GDTH Đảng viên
10 Trần Thị Hạnh 20.12.1969 X CĐSP GDTH Đảng viên
11 Bùi Thị Hợi 20.02.1971 X CĐSP GDTH Đảng viên
12 Doãn Thị Quất 26.3.1971 X CĐSP GDTH Đảng viên
13 Phùng Thị Hồng 04.7.1971 X CĐSP GDTH Đảng viên
14 Trần Thị Hoa 12.7.1972 X CĐSP GDTH Đảng viên
15 Phan Thị Hiền 30.8.1973 X CĐSP GDTH Đảng viên
16 Trần Thị  Kim Xuyến 19.9.1973 X CĐSP GDTH Đảng viên
17 Đặng Thị Phi Nga 25.11.1973 X CĐSP GDTH Đảng viên
18 Phùng Thị Hà 28.01.1975 X THSP 12+2 GDTH Đảng viên
19 Đỗ Thị Thủy 27.11.1975 X CĐSP GDTH Đảng viên
20 Phùng Thị Bình 03.01.1977 X CĐSP GDTH Đảng viên
21 Trịnh Thị Nụ 21.8.1977 X CĐSP GDTH Đảng viên
22 Trần Thị Phương 19.02.1979 X THSP SP Âm nhạc Đảng viên
23 Vũ Trang Nhung 22.01.1987 X ĐHSP SP Âm nhạc Đảng viên