CHI ĐOÀN

Tháng Mười Hai 7, 2016 9:39 sáng

ĐOÀN XÃ GIAO HÀ                                         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC

                  

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN

Từ 05/ 4/2017

 

TT Họ và tên NTNS Trình độ CM-NV Chức vụ
1 Roãn Thị Hòa 23.9.1988 Trung cấp Bí thư
2 Nguyễn Thị Vẻ 10.4.1987 Đại học Phó Bí thư
3 Phạm Thị Tươi 11.9.1991 Cao đẳng Ủy viên BCH
4 Trần Thị Dịu 02.9.1984 Đại học  
5 Nguyễn Thị Thúy 26.02.1986 Đại học  
6 Phạm Trung Du 19.12.1987 Cao đẳng  
7 Trần Thị Hà 30.5.1989 Đại học  
8 Vũ Thị Hồng Minh 25.11.1990 Đại học  
9 Phạm Thị Giang 27.02.1993 Đại học  

 

 

 

ĐOÀN XÃ GIAO HÀ                                         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC

                  

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN

NĂM HỌC 2016-2017

 

TT Họ và tên NTNS Trình độ CM-NV Chức vụ
1 Phạm Thị Nhài 24.7.1981 Trung cấp Bí thư
2 Roãn Thị Hòa 23.9.1988 Trung cấp Phó Bí thư
3 Nguyễn Thị Vẻ 10.4.1987 Đại học Ủy viên BCH
4 Nguyễn Minh Phượng 08.12.1981 Trung cấp Đoàn viên
5 Trần Thị Dịu 02.9.1984 Đại học Đoàn viên
6 Nguyễn Thị Thúy 26.02.1986 Đại học Đoàn viên
7 Vũ Trang Nhung 22.01.1987 Đại học Đoàn viên
8 Phạm Trung Du 19.12.1987 Cao đẳng Đoàn viên
9 Trần Thị Hà 30.5.1989 Đại học Đoàn viên
10 Vũ Thị Hồng Minh 25.11.1990 Đại học Đoàn viên
11 Phạm Thị Tươi 11.9.1991 Cao đẳng Đoàn viên
12 Phạm Thị Giang 27.02.1993 Đại học Đoàn viên