CHI ĐOÀN

CHI ĐOÀN

ĐOÀN XÃ GIAO HÀ                                         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC                    DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN Từ 05/ 4/2017   TT Họ và tên NTNS Trình độ CM-NV Chức vụ 1 Roãn Thị Hòa 23.9.1988 Trung cấp Bí thư 2