CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD&ĐT HUYỆN GIAO THỦY                DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH      CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HÀ                              NHIỆM KỲ 2012-2017 ***** STT Họ tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Trình độ chuyên môn Chuyên ngành…