Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (Từ ngày 06 -> 11/02/2017) Lớp trực tuần: 5A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 06/02 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 07/02 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ ngày 23/01-> 03/02/2017) Lớp trực tuần: 4D   THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 23/01 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Sơ kết học kỳ I BGH BA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Từ ngày 16-> 21/01/2017) Lớp trực tuần: 4C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI   16/01 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. Đ/c Hương họp BCH hội…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ ngày 09-> 14/01/2017) Lớp trực tuần: 4B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI   09/01 Bắt đầu học kỳ II. Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (Từ ngày 02-> 07/01/2017) Lớp trực tuần: 4A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 02/01 Nghỉ bù Tết Dương lịch  BGH BA 03/01 Lên lớp Lên lớp BGH TƯ 04/01 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (Từ ngày 26-> 30/12/2016) Lớp trực tuần: 5D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 26/12 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 27/12 Lên lớp Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (Từ ngày 19 -> 24/12) Lớp trực tuần: 5C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 19/12 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 20/12 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ ngày 12 -> 16/12/2016) Lớp trực tuần: 5B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 12/12 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 13/12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (Từ ngày 05 -> 10/12) Lớp trực tuần: 5A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 05/12 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 06/12 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 28/11 -> 03/12) Lớp trực tuần: 4D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 28/11 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 29/11 Lên lớp