Thông báo nhà trường

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

UBND HUYỆN GIAO THỦY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số:  11 /PGDĐT-THHC V/v nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Giao Thủy, ngày 16 tháng…