Thư viện

IMG_4655

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN Thực hiện Quyết định số 363 – QĐ/HU ngày 14/11/2018 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc kết nạp đảng viên, được sự nhất trí và chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã Giao…

THÔNG TƯ 22/2016/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA…