Văn bản pháp quy

Công văn số 139/PGDĐT-CTTT ngày 28/5/2018 của PGD về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 01/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN và các văn bản liên quan

UBND huyÖn Giao Thuû Phßng GI¸O DỤC VÀ еO TẠO       CỘNG Hßa Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 139/PGDĐT-CTTT Giao Thủy, ngày 28 tháng 05 năm 2018 V/v hướng dẫn…