Văn bản pháp quy

Công văn số 29/PGDĐT-CTTT ngày 02/3/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thông tư 31/2017/TT-BGDĐT về thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

UBND huyÖn Giao Thuû Phßng GI¸O DỤC VÀ еO TẠO       CỘNG Hßa Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 29/PGDĐT-CTTTV/v hướng dẫn triển khai thông tư 31/2017/TT-BGDĐT về thực hiện công…