THỜI KHÓA BIỂU

Tháng Mười Một 4, 2016 10:48 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HÀ

THỜI KHÓA BIỂU

NĂM HỌC: 2017 – 2018

 

KHỐI BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 Sáng         SHTT Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Toán Toán Toán Thủ công
Toán  Đạo đức Mỹ thuật  Âm  Nhạc  Thể dục
Chiều Luyện TV Luyện TV   L.Toán Luyện TV
L. Toán         L. Toán   L. Tiếng Việt L.TN & XH
TNXH       GDNGLL   L.Đ đức           SHTT
2 Sáng HĐGD theo chủ đề Tiếng Việt HĐGD Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán
Toán   HĐGD Thể chất TNXH HĐGD Mỹ thuật Thủ công
Chiều  HĐGD Âm nhạc Luyện TV   LuyệnToán Luyện TV
HĐGD Thể chất HĐGD theo chủ đề   L. Tiếng Việt LuyệnToán
Luyện Toán L.TNXH   L.HĐGD đạo đức HĐGD theo chủ đề
         
3 Sáng HĐGD theo chủ đề Tiếng Việt Tin học Toán Tiếng Việt
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt HĐGD Mỹ thuật
Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt Toán
Toán Tin học Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh
Chiều Luyện TV TNXH   HĐGD Thể chất HĐGD Âm nhạc
Tiếng Việt HĐGD Thủ công   TNXH Luyện Toán
HĐGD Đạo Đức HĐGD Thể chất   HĐGD theo chủ đề HĐGD theo chủ đề
4 Sáng HĐGD theo chủ đề Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán HĐGD Thể chất
HĐGD Thể  chất Toán Toán Tin học Toán
Toán    Tiếng Anh Tiếng Anh HĐGD theo chủ đề HĐGD Kĩ thuật
Chiều Lịch sử Khoa học        Tiếng Anh Tiếng Việt
Khoa học    HĐGD Mỹ thuật   HĐGD Đạo đức HĐGD theo chủ đề
Địa HĐGD Âm Nhạc   Tiếng Việt        Tin học
         
5 Sáng HĐGD theo chủ đề Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt HĐGD Thể chất Tiếng Việt Tiếng Anh Toán
Toán Toán HĐGD Âm nhạc Toán Tin học
Tiếng Anh Tin học Toán HĐGD Thể chất HĐGD theo chủ đề
Chiều       TiếngAnh Lịchsử   HĐGD Kĩ thuật Tiếng Anh
Tiếng Việt Địa lý   Khoa học Khoa học
HĐGD Đạo đức  HĐGD theo chủ đề   Tiếng Việt HĐGD Mỹ thuật


TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HÀ

                                                                           THỜI KHÓA BIỂU

                                                                     NĂM HỌC: 2016 – 2017

KHỐI BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 Sáng         SHTT Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Toán Toán Toán Thủ công
Toán Đạo đức Mĩ thuật  Âm nhạc  Thể dục
Chiều Luyện TV Luyện TV   L.Toán Luyện TV
L. Toán         L. Toán   Luyện TV L.TN & XH
TNXH        GDNGLL   L. Đạo đức           SHTT
2 Sáng HĐGD theo chủ đề Tiếng Việt HĐGD Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán
Toán   HĐGD Thể chất TNXH HĐGD Mĩ thuật Thủ công
Chiều  HĐGD Âm nhạc Luyện TV   L. Toán Luyện TV
HĐGD theo chủ đề HĐGD theo chủ đề    Luyện TV L. Toán
L. Toán L.TNXH   L.HĐGD đạo đức HĐGD theo chủ đề
         
3 Sáng HĐGD theo chủ đề Tiếng Việt Tin học Toán Tiếng Việt
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt HĐGD Mĩ thuật
Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt Toán
Toán Tin học Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh
Chiều Luyện TV TNXH   HĐGD Thể chất HĐGD Âm nhạc
Tiếng Việt HĐGD Thủ công   TNXH L. Toán
HĐGD Đạo đức HĐGD Thể chất   HĐGD theo chủ đề HĐGD theo chủ đề
4 Sáng HĐGD theo chủ đề Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng  Anh
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán HĐGD Thể chất
HĐGD Thể chất Toán Toán Tin học Toán
Toán    Tiếng Anh Tiếng Anh HĐGD theo chủ đề HĐGD Kĩ thuật
Chiều Lịch sử Khoa học        Tiếng Anh Tiếng Việt
Khoa học HĐGD Mĩ thuật   HĐGD Đạo đức HĐGD theo chủ đề
Địa lí HĐGD Âm nhạc   Tiếng Việt        Tin học
         
5 Sáng HĐGD theo chủ đề Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt HĐGD Thể chất Tiếng Việt Tiếng Anh Toán
Toán Toán HĐGD Âm nhạc Toán Tin học
Tiếng Anh Tin học Toán HĐGD Thể chất HĐGD theo chủ đề
Chiều  Tiếng Anh Lịch sử   HĐGD Kĩ thuật Tiếng Anh
Tiếng Việt Địa lí   Khoa học Khoa học
HĐGD Đạo đức  HĐGD theo chủ đề   Tiếng Việt HĐGD Mĩ thuật