LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Tháng Một 18, 2017 8:03 sáng
UBND HUYỆN GIAO THỦY

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
Số:  11 /PGDĐT-THHC

V/v nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu

năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Giao Thủy, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

 

Thực hiện Công văn số 42/SGDĐT-VP ngày 10/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 như sau:

– Cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên người lao động của Phòng GD&ĐT, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS được nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 26/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

– Học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS được nghỉ 9 ngày liên tục, từ ngày 24/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu)..

– Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 các trường học thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp, các ngành có thẩm quyền; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu theo quy định, phân công lịch trực (theo mẫu, 1 bản gửi về bộ phận Tổng hợp hành chính, 1 bản gửi về tổ chuyên môn trước ngày 25/01/2017); tăng cường bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh. Các trường học thông báo lịch cho phụ huynh, học sinh biết để quản lý con em trong những ngày nghỉ.

Nhận được công văn này, yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường nghiêm túc thực hiện. Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 có hiện tượng bất thường xảy ra, đơn vị báo cáo về Phòng GD&ĐT qua tổ THHC. Người nhận, Đ/c Tống Thái Dương, số ĐT: 0989.292.810./.

Sau kỳ nghỉ Tết, các trường học cần ổn định ngay nền nếp dạy, học và làm việc bình thường./.

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

– Lưu: THHC.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Cao Cường