Công văn số 77/PGDĐT-CTTT ngày 30/3/2018 của PGD về việc tập huấn tham dự Liên hoan PTNLHSTH

Tháng Tư 2, 2018 2:04 chiều
UBND huyện Giao Thủy
PHÒNG GD&ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 77/PGDĐT-CTTT Giao Thủy, ngày 30 tháng 03 năm 2018
V/v tập huấn tham dự Liên hoan Phát triển năng lực học sinh tiểu học.  

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường tiểu học Bình Hòa, Giao Hà, Ngô Đồng, Hoành Sơn, Giao Hải, Giao Long, Giao Tiến A, Giao Tiến B, Giao Tiến C.

 

Nhằm nâng cao chất lượng tham dự Liên hoan Phát triển năng lực học sinh tiểu học cấp tỉnh từ ngày 18 đến 20/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường Tiểu học Bình Hòa chủ trì phối hợp với các trường miền Giữa thực hiện một số nội dung sau:

  1. Nghiên cứu công văn 402/SGDĐT-GDTH ngày 29/03/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng Kế hoạch tập huấn theo tinh thần mới của công văn 402.
  2. Báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thời gian, địa điểm tập huấn từng nội dung. Thời gian Phòng tổng duyệt lần 1 ngày 7/4 (thứ 7); tổng duyệt lần 2 tùy theo kết quả lần 1, nếu cần thiết tổng duyệt ngày 14/4 (thứ 7).
  3. Lập danh sách những cán bộ, giáo viên tham gia chỉ đạo, tập huấn gửi về Phòng.
  4. Tạo điều kiện tối đa cho cán bộ, giáo viên không tham gia làm thi khảo sát để các đồng chí có thời gian chuẩn bị tốt cho các buổi tập huấn.
  5. Rà soát lại 15 học sinh: Nếu có học sinh còn băn khoăn về năng lực (không ảnh hưởng lớn đến các nội dung) thì có thể thay thế bằng học sinh xuất sắc của miền khác. Yêu cầu nội dung thuyết trình phải thay thế học sinh và sửa bài viết.
  6. Các nhà trường có học sinh dự liên hoan tạo điều kiện tối đa về thời gian để học sinh luyện tập; quan tâm để học sinh không chịu áp lực trong kỳ thi khảo sát ngày 11/4.

Mọi ý kiến về chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo trong buổi tổng duyệt lần 1, ngày 7/4 (thứ 7). Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác coi, chấm thi hợp lý nhằm tạo điều kiện tối đa nhất cho cán bộ, giáo viên tập huấn có nhiều thời gian luyện tập.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề bất thường, các nhà trường trực tiếp báo cáo về Phòng qua đồng chí Phùng Văn Hà, Phó Trưởng Phòng để xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp./.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch triển  khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:– Trưởng Phòng (để báo cáo);- Như kính gửi (để thực hiện);- Lưu HCTH, CTTT. K/T TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

Phùng Văn Hà