Công văn số 109/PGDĐT-CTTT ngày 02/5/2018 của Phòng GD&ĐT về việc Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CB, GV, HS.

Tháng Năm 4, 2018 4:52 chiều
UBND huyÖn Giao Thuû
Phßng GI¸O DỤC VÀ еO TẠO

 

    CỘNG Hßa XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  109 /PGDĐT-CTTT Giao Thủy, ngày 02 tháng 05 năm 2018
V/v Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống choCB, GV, HS.  

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.

 

Thời gian qua, theo thông báo của các cơ quan chức năng, đã xuất hiện hoạt động của Tổ chức “Hội thánh Đức Chúa trời” tại một số địa phương trên cả nước, lôi kéo được nhiều người tham gia. Tổ chức trên đã tuyên truyền các nội dung đi ngược lại với đạo lý, giá trị truyền thống, văn hóa của dân tộc… Nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng, lôi kéo  của tổ chức này đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, Thực hiện Công văn số 542/SGDĐT-CTTT ngày 26/04/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

  1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong đơn vị.
  2. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương trong việc nắm bắt diễn biến tâm lý bất thường của học sinh, kịp thời có biện pháp xử lý; phát huy tốt vai trò của Ban tư vấn tâm lý trường học.
  3. Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt của câu lạc bộ, tạo sân chơi bổ ích để thu hút sự tham gia của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, tránh xa các tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm túc việc bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc và báo cáo về Phòng những trường hợp bất thường xảy ra qua địa chỉ hòm thư Email: ctttgiaothuy@gmail.com, điện thoại: 0914.662.770./.

 

Nơi nhận:– Trưởng Phòng (để báo cáo);

– Như kính gửi (để thực hiện);

– Lưu HCTH, CTTT.

K/T TRƯỞNG PHÒNGPHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã kí)

 

 

 

 

Phùng Văn Hà