Công văn số 110/PGDĐT-CTTT ngày 03/5/2018 của Phòng GD về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018

Tháng Năm 4, 2018 4:55 chiều
UBND huyÖn Giao Thuû
Phßng GI¸O DỤC VÀ еO TẠO

 

    CỘNG Hßa XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  110/PGDĐT-CTTT Giao Thủy, ngày 03 tháng 05 năm 2018
V/v hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018  

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.

 

Thực hiện Công văn số 549/SGDĐT-CTTT ngày 27/04/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non tổ chức thực hiện những nội dung sau:

  1. Quán triệt việc thực hiện các văn bản chỉ đạo: Công văn số 1427/BGDĐT-CTHSSV ngày 13/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 (file đính kèm) và các văn bản liên quan.
  2. Triển khai tốt việc Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 từ thời điểm nhận được công văn đến ngày 15/5/2018 và có thể kéo dài hơn, lồng ghép với các ngày lễ lớn hoặc lễ, hội của địa phương, đơn vị.
  3. Thông qua các giờ học chính khóa, ngoại khóa, sinh hoạt hè trong các trường học để tuyên truyền, nâng cao ý thức học sinh trong việc sử dụng, giữ gìn và bảo vệ các công trình cấp nước và vệ sinh trong trường học cũng như tại gia đình. Tổ chức cho các em học sinh học tập và tìm hiểu kiến thức về nước sạch và vệ sinh môi trường.
  4. Thành lập các đội tình nguyện nước sạch và vệ sinh môi trường trong các nhà trường; tổ chức ra quân, huy động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng hiệu quả các công trình nước sạch và vệ sinh, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải… xung quanh nhà trường; lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong trường học.
  5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh trong cơ sở giáo dục; phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt công tác bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh trong nhà trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình đơn vị và địa phương; báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo những cách làm hay, ý tưởng mới hoặc những sự việc bất thường xảy ra, qua địa chỉ Email: ctttgiaothuy@gmail.com. Mọi  thông tin liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0914.662.770./.

 

Nơi nhận:– Trưởng Phòng (để báo cáo);- Như kính gửi (để thực hiện);- Lưu HCTH, CTTT. K/T TRƯỞNG PHÒNGPHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

(đã kí)

 

 

Phùng Văn Hà