Công văn số 116/PGDĐT-CTTT ngày 03/5/2018 của PGD về việc tăng cường phòng, tránh tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp hè năm 2018.

Tháng Năm 14, 2018 7:39 sáng
UBND huyÖn Giao Thuû
Phßng GI¸O DỤC VÀ еO TẠO

 

    CỘNG Hßa XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 116 /PGDĐT-CTTT Giao Thủy, ngày 03 tháng 05 năm 2018
V/v tăng cường phòng, tránh tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp hè năm 2018.  

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.

 

Thực hiện Công văn số 450/SGDĐT-CTTT ngày 10/04/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc tăng cường phòng, tránh tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp hè năm 2018, để chủ động phòng, tránh tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, đảm bảo tính mạng cho học sinh trong dịp hè năm 2018 và các năm tiếp theo, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

  1. Quán triệt, tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của chính phủ, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về việc phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh như: chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; công văn số 1281/BGD&ĐT-GDTC ngày 04/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, sinh viên dịp hè năm 2018 và các văn bản chỉ đạo liên quan.
  2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức của học sinh tuân thủ các quy định về phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc tổ chức hướng dẫn kĩ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh trong nhà trường. Hàng ngày, vào tiết học cuối trước khi tan học giáo viên dành 3 đến 5 phút và trên hệ thống phát thanh của nhà trường lúc tan học để nhắc nhở, khuyến cáo các em học sinh không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, kênh rạch, hố công trình,… nơi có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn thương tích và đuối nước, không tự ý rủ nhau đi bơi khi không có người lớn đi cùng.
  3. Các nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, cha mẹ học sinh, các trung tâm, tổ chức, cá nhân, công ty có đủ năng lực hợp pháp để tiếp tục triển khai chương trình phổ cập bơi cứu đuối tại tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn huyện; khuyến khích cơ sở giáo dục mầm non vận động, phối hợp với cha mẹ các em tổ chức dạy bơi cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, các lớp học bơi, học kĩ năng thoát hiểm, kĩ năng cứu mình, cứu người,… trong năm học và dịp hè. Khuyến khích các đơn vị vận động các nhà hảo tâm, nhà tài trợ ủng hộ, tặng bể bơi để dạy bơi cứu đuối cho học sinh theo đúng Quy định của pháp luật.
  4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước và tổ chức cảnh báo kịp thời, có các giải pháp ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường: thiên tai bão, lũ, lụt,… nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh. Chủ động xử lý khắc phục, giải quyết khi có hiện tượng bất thường xảy ra và báo cao kịp thời về Phòng qua địa chỉ hòm thư ctttgiaothuy@gmail.com, điện thoại: 0914.662.770.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch triển  khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Trưởng Phòng (để báo cáo);

– Như kính gửi (để thực hiện);

– Lưu HCTH, CTTT.

K/T TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

(đã kí)

 

 

 

Phùng Văn Hà