Công văn số 139/PGDĐT-CTTT ngày 28/5/2018 của PGD về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 01/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN và các văn bản liên quan

Tháng Năm 30, 2018 10:16 sáng
UBND huyÖn Giao Thuû
Phßng GI¸O DỤC VÀ еO TẠO

 

    CỘNG Hßa XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 139/PGDĐT-CTTT Giao Thủy, ngày 28 tháng 05 năm 2018
V/v hướng dẫn thực hiện thông tư 01/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN và các văn bản liên quan  

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học.

 

Thực hiện Công văn số 645/SGDĐT-CTTT ngày 16/05/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc ban hành Danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN và các văn bản liên quan, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học cơ sở, tiểu học thực hiện một số nội dung sau:

  1. Nghiên cứu, triển khai Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017, Thông tư 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 và thông tư 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018, công văn số 562/BGDĐT-GDQPAN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật và các hình thức xử lý vi phạm về thu gom, mua bán, tàng trữ, cưa cắt, sử dụng trái phép bom mìn, vật nổ, vũ khí, vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ. Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ được trang bị cho giảng dạy môn học GDQPAN và dân quân tự vệ tại đơn vị.
  3. Để đảm bảo thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN đề nghị các nhà trường nghiên cứu thông tư 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, rà soát thiết bị hiện có, bổ sung thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường để chuẩn bị tốt cho năm học mới 2018 – 2019 và những năm tiếp theo.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo về Phòng những trường hợp bất thường xảy ra qua đồng chí Nguyễn Thị Hằng, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0914.662.770./.

 

Nơi nhận:– Trưởng Phòng (để báo cáo);

– Như kính gửi (để thực hiện);

– Lưu HCTH, CTTT.

K/T TRƯỞNG PHÒNGPHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã kí)

 

 

 

Phùng Văn Hà