Công văn số 142/PGDĐT-CTTT ngày 31/5/2018 của PGD về việc triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường, tuần lễ Biển đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới.

Tháng Sáu 4, 2018 9:37 sáng
UBND huyÖn Giao Thuû
Phßng GI¸O DỤC VÀ еO TẠO

 

    CỘNG Hßa XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 142/PGDĐT-CTTT Giao Thủy, ngày 31 tháng 05 năm 2018
V/v triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường, tuần lễ Biển đảo Việt Nam, ngày

Đại dương thế giới.

 

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.

 

Thực hiện Công văn số 698/SGDĐT-CTTT ngày 24/05/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc  triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường, tuần lễ Biển đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới và chiến dịch những giọt máu hồng – hè 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non tổ chức thực hiện những nội dung sau:

  1. Quán triệt việc thực hiện các văn bản về bảo vệ môi trường, biển đảo, về hưởng ứng “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè 2018 và các văn bản liên quan (file đính kèm).
  2. Xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 (nội dung theo hướng dẫn mục 4 tại công văn số 698/SGDĐT-CTTT ngày 24/05/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định – Phòng gửi đính kèm).
  3. Tùy hình thực tế, các đơn vị tích hợp, lồng ghép kế hoạch sinh hoạt hè với việc tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018, Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình đơn vị và địa phương; báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo những cách làm hay, ý tưởng mới hoặc những sự việc bất thường xảy ra, qua địa chỉ Email: ctttgiaothuy@gmail.com. Mọi  thông tin liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0914.662.770./.

 

Nơi nhận:

– Trưởng Phòng (để báo cáo);

– Như kính gửi (để thực hiện);

– Lưu HCTH, CTTT.

K/T TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

 

Phùng Văn Hà