Công văn số 36/PGDĐT-TCCB ngày 06/3/2018 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018

Tháng Ba 6, 2018 4:40 chiều
UBND HUYỆN GIAO THỦYPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 36/PGDĐT-TCCB

V/v triển khai thực hiện kế hoạch

tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
          Giao Thủy, ngày 06  tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

 

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BT, Kế hoạch số 47/KH-UBND của UBND tỉnh Nam Định, Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 09/7/2015 của UBND huyện Giao Thủy và Công văn số 215/PGDĐT ngày 20/7/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thực hiện việc tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018, cụ thể như sau:

1- Triển khai đầy đủ các văn bản trên tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.

2- Lập danh sách, hồ sơ và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế, nộp về Bộ phận Tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo (đồng thời gửi danh sách vào địa chỉ Gmail: tccbgiaothuy@gmail.com).

3- Hồ sơ của đối tượng tinh giản biên chế gồm:

–  Bản photo sổ BHXH và tờ rời sổ BHXH để làm căn cứ xác định thời gian được hưởng trợ cấp.

– Bản photo Quyết định lương và thâm niên nhà giáo của 5 năm cuối trước khi tinh giản biên chế.

– Phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (đối với các đối tượng không hoàn thành nhiệm vụ được giao) trong 2 năm liền kề trước khi tinh giản biên chế.

– Bản photo văn bằng nếu thuộc đối tượng chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ.

– Biên bản họp Hội đồng về tinh giản biên chế.

–  Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

4- Thời gian nộp hồ sơ: Trước 8 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2018.

(các đơn vị không có đối tượng không phải nộp danh sách).

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc các trường báo cáo về  Bộ phận Tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết./.

 

 Nơi nhận:– Các trường MN, TH, THCS;

– Lưu: VT, TCCB.

 

TRƯỞNG PHÒNG 

(Đã ký)

 

Nguyễn Cao Cường