Công văn số 44/HD-LĐLĐ ngày 13/4/2018 của LĐLĐ huyện về việc Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2018 trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ

Tháng Tư 20, 2018 4:33 chiều
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN GIAO THỦY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:44/HD-LĐLĐV/v Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2018 trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ       Giao Thủy, ngày 13 tháng 4 năm 2018     

 

Kính gửi:   Ban chấp hành các công đoàn cơ sở trực thuộc trong toàn huyện.

 

Thực hiện Hướng dẫn số 1383/LĐLĐ-TG  ngày 04/4/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh và Hướng dẫn số 24-HD/BTGHU ngày 28/3/2018 của Ban tuyên giáo Huyện ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

 1. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của cả nước, của tỉnh và của huyện quý I/2018, các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.

– Tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong quý I/2018.

– Tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trọng tâm của huyện, tỉnh quý II/2018, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; đẩy nhanh việc thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển đột phá về kinh tế của huyện, tỉnh. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa XII; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

 1. Tuyên truyền kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018).

 Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

– Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thông qua đó đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế và phủ định công lao, sự đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

 1. Tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cổ Việt (968-2018)

– Tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về ý nghĩa, vai trò, giá trị lịch sử của Nhà nước Đại Cổ Việt trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử về Nhà nước Đại Cổ Việt.

– Thông báo đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ xem buổi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cổ Việt diễn ra vào lúc 20h ngày 24/4/2018 trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam.

4.Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 và Tháng Công nhân năm 2018

– Tuyên truyền về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của Đại hội Công đoàn huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 từ đó tạo sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ của đông đảo CNVCLĐ cho Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

– Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền lịch sử truyền thống ngày Quốc tế lao động 1/5, truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn Việt Nam;  Khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; xây dựng khối đoàn kết liên minh công – nông vững chắc trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước; truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2018 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên” với những hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động huy động mọi nguồn lực để quan tâm chăm lo cho NLĐ. Tuyên truyền Tháng Công nhân năm 2018 gắn với các hoạt động trước thềm Đại hội XVII Công đoàn tỉnh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, qua đó biểu dương lực lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hướng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên với tổ chức Công đoàn; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

– Tập trung tuyên truyền những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI và Đại hội  XI Công đoàn Việt Nam; các chủ trương, định hướng lớn của công tác công đoàn trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, Công đoàn tỉnh lần thứ XVII.

5.Tuyên truyền các ngày lễ và ngày kỷ niệm lớn của dân tộc :

Tuyên truyền Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch); các hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2018). Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 – 07/4/2018); Kỷ niệm 101 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng (02/5/1917-02/5/2018); Kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2018)…

Qua đó nêu bật được ý nghĩa lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời lên án, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của các nhà lãnh đạo tiền bối…

 1. Hình thức tuyên truyền:

Các công đoàn cơ sở trong huyện căn cứ tình hình, đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực hiệu quả tập trung vào các hình thức sau:

Phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đoàn viên công đoàn, biểu dương tôn vinh những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác; tham mưu, động viên doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách việc làm, chăm lo đời sống người lao động và CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 1. Một số khẩu hiệu tuyên truyền:
 2. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020!
 3. Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân toàn huyện nỗ lực phấn đấu xây dựng huyện Giao Thủy ngày càng giàu mạnh, văn minh!
 4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
 5. Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; vì sự phát triển bền vững của đất nước!
 6. Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm đời sống của người lao động!
 7. Nhiệt liệt chào mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5)!
 8. Nhiệt liệt chào mừng Tháng Công nhân 2018 và Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2018-2023!
 9. Nhiệt liệt chào mừng 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2018)!

9.Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2018)!

 1. Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !
 2. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 3. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trên đây là Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2018. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc trong toàn huyện căn cứ hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai lựa chọn các hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:– Thường trực LĐLĐ tỉnh (B/C);

– Thường trực Huyện ủy (B/C);

– Như kính gửi;

– Lưu VP.

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Vũ Thị Kim Khuy