Công văn số 44/PGDĐT-CTTT ngày 07/3/2018 của PGD về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2018

Tháng Ba 8, 2018 3:51 chiều
UBND huyÖn Giao Thuû
Phßng GI¸O DỤC VÀ еO TẠO

 

    CỘNG Hßa XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 44/PGDĐT-CTTT Giao Thủy, ngày 07 tháng 03 năm 2018
V/v tổ chức các hoạt động nhân ngày

Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 03 năm 2018.

 

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.

 

Thực hiện Công văn số 249/SGDĐT-CTTT ngày 02/03/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 03 năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

  1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) với các nội dung, hình thức sáng tạo, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của đơn vị, gắn với các ngày kỉ niệm trong tháng 3 (ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3,…), tập trung cao điểm từ ngày 10/3/2018 đến ngày 20/3/2018 (các trường tham khảo nội dung file đính kèm).
  2. Xây dựng môi trường làm việc và học tập lành mạnh, nhân ái, tạo cơ hội để cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh được giao lưu, chia sẻ.
  3. Làm tốt công tác phối hợp và huy động sự giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân nhằm động viên về mặt vật chất, tinh thần cho các giáo viên và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo về Phòng những cách làm hay, ý tưởng mới hoặc những trường hợp bất thường xảy ra qua địa chỉ hòm thư Email: tieuhocgiaothuy@gmail.com./.

 

Nơi nhận:

– Trưởng Phòng (để báo cáo);

– Như kính gửi (để thực hiện);

– Lưu HCTH, CTTT.

K/T TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

                             (đã kí)

 

 

Phùng Văn Hà