Công văn số 49/PGDĐT-CTTT ngày 12/3/2018 của PGD về việc phát triển phong trào luyện tập võ thuật.

Tháng Ba 12, 2018 3:21 chiều
UBND huyÖn Giao Thuû
Phßng GI¸O DỤC VÀ еO TẠO

 

    CỘNG Hßa XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  49 /PGDĐT-CTTT Giao Thủy, ngày 12 tháng 03 năm 2018
V/v phát triển phong trào

luyện tập võ thuật.

 

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học.

 

Thực hiện Công văn số 244/SGDĐT-CTTT ngày 02/03/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc phát triển phong trào luyện tập võ thuật và thi đấu giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ 8 – 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học cơ sở, tiểu học tổ chức thực hiện như sau:

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường phát động phong trào luyện tập võ thuật tại các trường tiểu học, trung học cơ sở; nhà trường chủ động phối hợp với các võ đường có đủ năng lực, đảm bảo tính pháp lý, thành lập các câu lạc bộ võ thuật trong nhà trường (đặc biệt là võ thuật cổ truyền), tạo điều kiện cho học sinh tham gia câu lạc bộ võ thuật góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, rèn luyện đạo đức tác phong, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Mọi  thông tin liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0914.662.770./.

 

Nơi nhận:

– Trưởng Phòng (để báo cáo);

– Như kính gửi (để thực hiện);

– Lưu HCTH, CTTT.

K/T TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã kí)

 

 

Phùng Văn Hà