Công văn số 71/PGDĐT-CTTT ngày 27/3/2018 của PGD về việc hưởng ứng cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tháng Ba 29, 2018 8:54 sáng
UBND huyÖn Giao Thuû
Phßng GI¸O DỤC VÀ еO TẠO

 

    CỘNG Hßa XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 71/PGDĐT-CTTT Giao Thủy, ngày 27 tháng 03 năm 2018
V/v hưởng ứng cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018’ và thực hiện Kế  hoạch số 40-KH/TU ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy Nam Định.  

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.

 

Thực hiện Công văn số 338/SGDĐT-CTTT ngày 19/03/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 09/2/2018 của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

  1. Thủ trưởng đơn vị phát động Cuộc thi, thông báo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 (Thể lệ trong Quyết định 704/QĐ-BGDĐT ngày 07/03/2018, Phòng gửi đính kèm); hướng dẫn cách thức đăng kí dự thi tới toàn thể giáo viên, học sinh. Khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh và các tổ chức trong nhà trường tham gia cuộc thi; thường xuyên cập nhật thông tin, đôn đốc cán bộ, giáo viên, học sinh của đơn vị tham gia Cuộc thi ở các vòng thi.
  2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1013/KH-SGDĐT ngày 18/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 08/KH-TU ngày 28/9/2016 của Tỉnh ủy Nam Định và Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  3. Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ quản lý, nắm bắt tình hình tham gia, kết quả tham gia Cuộc thi (số lượng thí sinh; chất lượng giải theo tuần, vòng thi) của các đơn vị trên hệ thống trực tuyến. Đây là căn cứ để Phòng tính thi đua cho các đơn vị.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch triển  khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Trưởng Phòng (để báo cáo);

– Như kính gửi (để thực hiện);

– Lưu HCTH, CTTT.

K/T TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã kí)

 

 

Phùng Văn Hà