Công văn số 82/PGDĐT-CTTT ngày 06/4/2018 của PGD về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018

Tháng Tư 9, 2018 3:45 chiều
UBND huyÖn Giao Thuû
Phßng GI¸O DỤC VÀ еO TẠO

 

    CỘNG Hßa XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 82/PGDĐT-CTTT Giao Thủy, ngày 06 tháng 04 năm 2018
V/v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018  

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.

 

Thực hiện Công văn số 438/SGDĐT-CTTT ngày 06/04/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc  triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

  1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về đảm bảo An toàn thực phẩm (ATTP): Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh Nam Định và các văn bản liên quan.
  2. Tăng cường công tác giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật ATTP, kiến thức đảm bảo ATTP trong sản xuất, chế biến thực phẩm cho cán bộ quản lý, cán bộ y tế học đường, học sinh và người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về công tác đảm bảo ATTP tại các bếp ăn tập thể trường học.
  3. Phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; tổ chức kiểm tra ATTP tại các bếp ăn tập thể nhà trường; kịp thời phát hiện, kiến nghị các giải pháp khắc phục để đảm bảo ATTP trong nhà trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc và báo cáo về Phòng những cách làm hay, ý tưởng mới hoặc những trường hợp bất thường xảy ra qua địa chỉ hòm thư Email: tieuhocgiaothuy@gmail.com./.

 

 

Nơi nhận:

– Trưởng Phòng (để báo cáo);

– Như kính gửi (để thực hiện);

– Lưu HCTH, CTTT.

K/T TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã kí)

 

 

 

Phùng Văn Hà