Công văn số 85/PGDĐT ngày 11/4/2018 của PGD về việc hướng dẫn nội dung công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018

Tháng Tư 11, 2018 4:17 chiều
UBND HUYỆN GIAO THỦYPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 85/PGDĐT

V/v hướng dẫn nội dung công tác

Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Giao Thủy, ngày 11 tháng 4  năm 2018

 

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

 

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-BVSTBPN ngày 27/02/2018 của Ban VSTBPN tỉnh Nam Định ban hành Chương trình công tác của Ban VSTBPN tỉnh Nam Định năm 2018; Hướng dẫn số 329/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 13/3/2018 của Sở Lao động – Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2018; Kế hoạch số 1458/SGDĐT-VSTBPN ngày 18/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020; Công văn số 422/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện những nội dung sau:

  1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật, kiến thức về giới và bình đẳng giới.

– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết số 25-NQ/CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện, Quyết định số 178/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/01/2016 về ban hành kế hoạch triển khai Thông báo kết luận của Ban Bí thư về Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới.

– Tăng cường phối hợp với các đoàn thể, ban ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức: lồng ghép trong giảng dạy, tổ chức các hoạt động ngoài giờ, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giao lưu, học tập triển lãm tranh ảnh, hội thảo…

  1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới, chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11- 15/12. Nội dung tập trung tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
  2. Phối hợp với tổ tư vấn tâm lý tâm lý cho học sinh trong công tác hỗ trợ, tham vấn tâm lý cho học sinh (đặc biệt là học sinh nữ) gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù hợp; hỗ trợ học sinh rèn luyện kĩ năng sống, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách.
  3. Phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 08/3; 20/10.

– Thực hiện công tác tự kiểm tra bình đẳng giới và VSTBPN tại cơ sở, giám sát việc thực hiện chính sách đối với phụ nữ.

– Vận động nữ nhà giáo, người lao động nữ học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo triển khai công việc theo đúng hướng dẫn trên./.

 Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu VT, Ban VSTBPN Phòng GD.

TM. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOPHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Ngũ